Read in Sinhala Read in English Read in Tamil
            LEN Radio   |   Len Video   |   Len Forum  
 
   
 

 
ukaf.a nEkd m%ydrhlg ,laj frdayf,a
^,xld B ksia -2013'cQ,s'09" m'j'8'30& rdpdh weue;s uka is,ajdf.a nEkd m%ydrhlg ,la fld<U kjf,dal frday,g we;=,;a lr we;' weue;sjrhdo nEkd iu. frday,g meK is' fudyq m%ydrhlg ,laj we;af;a lvj; m%foaYfha nj mejiqko lsis fmd,sishlg lsis meKs,a,la islr fkdue;' m%ydrhlg ,lajQ wfhl=g m%;sldr lrkjdk ta ms,sn| fmd,sia meKs,a,la isl< hq;= kuq tjekakla isj ke;'

fuu m%jD;a;s fiajdj Tn fj; fkdf,a ,ndkako ta fjkqfjka wmg houla ug isf ta i|yd odhl ug Tn;a leu;sk wm lD;{ fjuq' zfvdfkaIkaZ hkak la,sla lrkak- l;D
 
 
This Article Viewers ( 12206 )    |   E-Mail This Article    |    Print This Article